POLITYKA PRYWATNOŚCI
Ochrona prywatności użytkownika jest dla MTM SPÓŁKA JAWNA JĘDRUSIK OGORZAŁEK  wyjątkowo ważna i pragniemy, aby każdy nasz Klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego też sporządziliśmy Politykę Prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

MTM SPÓŁKA JAWNA JĘDRUSIK OGORZAŁEK  dokłada wszelkich starań, aby dane klientów  przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej RODO).
Administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z ich przetwarzaniem w niżej wskazanych celach jest:
MTM SPÓŁKA JAWNA JĘDRUSIK OGORZAŁEK  z siedzibą 33-331 Stróże, Stróże 357,  
tel. 18 445 18 01 email: mtm_stroze@poczta.onet.pl, NIP: 7380007011, REGON: 004410775, 
KRS: 0000029345
Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas w następujących celach: 
1. zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w tym weryfikacji wiarygodności płatniczej i rozliczenia umowy - na podstawie danych podanych przez Panią/Pana  lub danych z innych źródeł (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Biura Informacji Gospodarczej w każdym przypadku podstawą uzyskania informacji są przepisy regulujące funkcjonowanie poszczególnych baz informacji);
2. niezbędności do wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) polegających w szczególności na:
a. realizacji obowiązków podatkowych (wystawianie i rozliczanie faktur oraz innych dokumentów księgowych);
b. wykonaniu obowiązków związanych z realizacją praw wskazanych w RODO (w tym w zakresie niezbędnym do identyfikacji i weryfikacji tożsamości osoby żądającej oraz udzielenia odpowiedzi);
3. realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w postaci:
a. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które mogą powstać w związku z zawieranymi umowami (wykonaniem i rozliczeniem umowy, rozpatrywaniem reklamacji) czy związanych z wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów RODO (aby móc wykazać zgodność z przepisami);
b. udzielania odpowiedzi na zadane drogą mailową pytania– zgłoszone na adres e-mail pracownika (prowadzenia korespondencji mailowej);
c. umożliwienia kontaktu pomiędzy pracownikami stron umowy niebędącymi stroną zawieranych umów zarówno na etapie ofertowym jak i w ramach wykonywania zawartych umów;
d. weryfikacja tożsamości pracowników kontrahentów współpracujących ze Spółką np. kierowców, kurierów;
e. zapewnienie bezpieczeństwa osób i ochrona mienia  poprzez prowadzenie monitoringu wizyjnego
4.   przetwarzanie danych na podstawie zgody (art.6 lit. a RODO) przekazywanie informacji promujących działalność Administratora ( prowadzenie działań marketingowych).
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji w/w celów, abyśmy mogli z Panią/Panem zawrzeć umowę czy odpowiedzieć na zadane pytanie. 
Brak wyrażenia zgody, o której mowa w punkcie 4 nie ma wpływu na zawarcie umowy.
Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane przez następujące okresy (są to maksymalne okresy przetwarzania danych):
1. dane przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy – przez czas trwania umowy, a następnie do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń(wyłącznie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami)w oparciu o tzw. uzasadniony interes lub do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu;
2. dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków podatkowych – przez okres wskazany w przepisach prawa podatkowego, co do zasady 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura;
3. dane przetwarzane w celu wykonania obowiązków związanych z realizacją praw wskazanych w RODO – przez czas pozwalający na obronę przed roszczeniami (przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych);
4. dane przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami  - przez okres przedawnienia roszczeń zarówno przysługujących względem Spółki, jak i przysługujących Spółce;
5. udzielania odpowiedzi na zadane drogą mailową pytania– do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją np. wykonywaniem umowy;
6. umożliwienia kontaktu pomiędzy pracownikami stron umowy – do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją np. wykonywaniem umowy;
7. weryfikacja tożsamości pracowników - do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją np. wykonywaniem umowy;
8. dane uzyskane z monitoringu wizyjnego będą przechowywane maksymalnie 7 dni;
9. przesyłanie treści marketingowych i ofert handlowych do momentu wycofania zgody
Źródła pozyskiwania Pani/Pana danych osobowych
Zazwyczaj będziemy pozyskiwać Pani/Pana dane bezpośrednio od Pani/Pana np. w ramach zawierania i wykonywania umów czy udzielania odpowiedzi na zadawane pytania drogą mailową. Możemy także pozyskiwać dane ze źródeł powszechnie dostępnych takich jak strona internetowa Pani/Pana firmy lub firmy, w której Pani/Pan jest zatrudniony – takie jaki imię, nazwisko, stanowisko służbowe, służbowy telefon i adres e-mail (w celach kontaktowych), czy z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w celu weryfikacji informacji podanych przez Panią/Pana, wyłącznie w zakresie tam wskazanym), a także z powszechnie dostępnych portali branżowych Pani/Pana dane mogą nam również zostać przekazane przez Pani/Pana pracodawcę – w celu umożliwienia nam kontaktu w ramach zawartej z nim umowy czy weryfikacji Pani/Pana tożsamości (np. gdy jesteś kierowcą, który przyjedzie odebrać nasz produkt). 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, a więc podmiotom, którym Spółka może ujawniać dane osobowe, będą:
1. organy państwowe lub inne podmioty upoważnione do dostępu do danych w zakresie i celu określonym w przepisach szczególnych;
2. Poczta Polska oraz firmy kurierskie;
3. banki w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
4. podmioty świadczące na rzecz administratora usługi wspierające jego funkcjonowanie w zakresie świadczonych usług tj. m.in. dostawcy usług IT, podmioty audytujące, podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty świadczące usługi, wspierające proces rekrutacji, podmioty świadczące usługi marketingowe - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora;
5. pracownicy / współpracownicy administratora
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane poza Unię Europejską. 
Pani/Pana prawa w zakresie przetwarzania  danych osobowych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych (w tym w celu zgłoszenia sprzeciwu czy wycofania zgody oraz w związku z zaobserwowanym naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych lub realizacją Pani/Pana innych praw) można skontaktować się drogą mailową:  mtm_stroze@poczta.onet.pl lub pod adresem do korespondencji: MTM SPÓŁKA JAWNA JĘDRUSIK OGORZAŁEK  33-331 Stróże, Stróże 357.

Odwołanie zgody
Jeżeli Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, może Pani/Pan ją wycofać w dowolnym momencie. Zgodę można wycofać pisząc na adres e-mail: mtm_stroze@poczta.onet.pl lub adres korespondencyjny MTM SPÓŁKA JAWNA JĘDRUSIK OGORZAŁEK  33-331 Stróże, Stróże 357.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego do czasu wycofania zgody. W przypadku wycofania zgody Spółka oceni, czy w dalszym ciągu ma podstawy do przetwarzania danych. 
W odpowiedzi na zgłoszone żądanie może Pani/Pan zostać poproszony o podanie danych niezbędnych do zweryfikowania Pani/Pana tożsamości lub podanie dodatkowych informacji potrzebnych do prawidłowego zrealizowania wniosku.

Polityka Prywatności obowiązuje od 25.05.2018 r.
W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Polityki prywatności. Jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Polityki Prywatności, np. o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Pana /Pani danych osobowych lub Pani/Pana praw.